Nr. Lyngby den 21. november 2019

Nr. Lyngby vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning 2018/2019

 

Vandværket har udsigt til ca. 50 nye tilslutninger når de sidste sommerhusgrunde bliver bebygget. En del af dem er allerede etableret og betaler årlig afgift for en hvilende tilslutning.
Der har været 3 utætheder i forbindelse med rør i terræn. Den ene af disse blev opdaget en vinterdag, hvor sneen havde lagt sig. Altså lige bortset fra der, hvor vandet kom op.
Vandværket har dog en tilfredsstillende spildprocent, som det sidste år har været under 2%. Så der er ikke noget, der tyder på at der er flere utætte rør på vandværkets side af målerne.
I forbindelse med fjernelse af huse tættest på klitten er der stadig 2 installation, som mangler at blive afslutte og fjernet.

 

I forhold til analyser af vandet er det Hjørring kommune, der udsteder retningslinjer for dette. Kommunen giver Analytech (analysefirmaet) besked om, hvilke værdier, der skal måles for. Vi har i år fået lavet analyser for en del flere stoffer end tidligere år.
Kommunen har været på besøg på vandværket for at se og vejlede omkring selve vandværket. Kommunen havde ingen bemærkninger.

 

For at sikre en god og stabil forsyning af vand er vi nu ringforbundet med Løkken, Rubjerg og Vittrup vandværk. Det vil sige at, hvis vi skal lukke ned, kan vi stadig levere vand via de andre vandværker. Og vi kan selvfølgelig også levere vand til de andre, hvis de skal lave vedligehold af deres vandværk.
I forbindelse med sidste ombygning af filtre fik vi leveret vand fra Rubjerg og Løkken vandværk.

 

Vandværkets budget ligger på cirka samme niveau som sidste år. Altså et underskud på cirka kr. 400.000,-, som primært er afskrivinger. Der er i budgettet for 2019/2020 ikke indregnet fornyelse af rør i terræn. Vi afventer kommunen for at høre om de har planer om kloakering, da vi så kommer med i samme omgang og dermed kun skal grave én gang.

 

I uge 30 bliver der forbrugt over 600m3 per døgn, og er dermed den uge, der bliver leveret mest vand. I januar ligger vi på omkring 30-40 m3 om ugen. Det er dog stadig under det halve af forbrugt i 1994, da der kom vandmålere på. Dengang betød det ikke så meget om en hane løb lidt længere. I øvrigt var der det første år en spildprocent på 28%, som dog hurtigt faldt til 8-10%.

 

Bestyrelsen