Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4.       Budget for det kommende år forlægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Flemming Sørensen og Keld Dahl

7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.       Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de godt 40 fremmødte forbrugere.

Herefter blev Ove Jessen enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig. Generalfosamlingen havde været varslet gennem betalingsservice i forbindelse med opkrævning og den var annonceret i Løkken folkeblad den 6. november altså senest 14 dage forinden.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ordet givet til formanden, som afgav beretning for det forgangne år. 

Der var et enkelt spørgsmål omkring håndtering og planer for eventuelle fund af pestisider i vandet. Hertil kunne bestyrelsen sige at der på nuværende tidspunkt ikke er fundet værdier i nogle målinger, som tyder på problemer eller udfordringer med rent vand i vores vandværk. Bestyrelsen vil selvfølgelig sammen med analysefirma og Hjørring kommune være opmærksomme på eventuelle ændringer i målinger og eventuelle tegn på begyndende visninger vil blive taget til underretning og der vil blive taget de fornødne forhåndsregler og indgreb.
Hvis man er interesseret i at se målingerne, så ligger de tilgængelige i menuen til venstre under Målinger. Der er link til Analytech, som på nuværende tidspunkt står for analysen af vores vand. Det henstilles til at være opmærksom på om rapporten er for råvand eller drikkevand. Der er lidt for meget jern i det vand vi pumper op, men dette fjernes gennem vores vandbehandling, så det vil være analyserne for drikkevand, der er mest relevante at kigge på.

Du kan læse et uddrag af beretningen her.

 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Hella. Regnskabet er som de seneste år opstillet efter de nye regler for et selskab, der hviler i sig selv. Dette vil sige at vandværket ikke må lave over- eller underskud. Regnskabet kan findes på hjemmesiden i løbet af kort tid.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Hella fremlagde budgettet for 2019/2020. Budgettet for næste år er sat til en underdækning på kr. 407.000,-. På selve driften forventer vi et overskud på kr. 11.000,- og har budgetteret med renteindtægter på kr. 0,-. Afskrivning på vandværket og ledningsnettet beløber sig til kr. 418.000,-.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var i år ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Flemming Sørensen og Keld Dahl var på valg. De blev genvalgt af en enig forsamling.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleanter til bestyrelsen blev Søren Henrik Vestermark og Helmer Nielsen igen i år valgt.

 

8. Eventuelt

Der var kun en enkelt bemærkning under eventuelt, nemlig at vedkommende synes vi har noget rigtigt godt vand her i Nr. Lyngby. Det er dejligt koldt og smager godt. 

Tak for det.

 

Ove Jessen takkede for godt ro og orden.