Dagsorden:

2.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.       Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af formand
På valg er Ole Toft Jensen

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Lars Kirkedal og Allan Larsen

8.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.       Eventuelt

 

 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de godt 30 fremmødte forbrugere.

Ove Jessen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig, da den var annonceret i Løkken folkeblad den 7. november og dermed mindst 14 dage inden afholdelse.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ordet givet til formanden, og Ole afgav beretning for det forgangne år.

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Hella. Der blev igen i år gjort opmærksom på den lidt anderledes opstilling af regnskabet da vandværkets regnskab skal fremstilles som et selskab, der hviler i sig selv. Dette vil sige at vandværket ikke må lave over- eller underskud. Hvorfor et eventuelt underskud eller overskud nu fremgår af regnskabet som over- eller underdækning. Læs i øvrigt mere om dette i selve regnskabet, som i løbet af kort tid kan findes her på hjemmesiden.
Ud over en enkelt bemærkning om en lidt højere restance fra forbrugere, som givet skyldes at aflæsninger blev foretaget lidt tidligt sidste år og lidt senere i år, altså cirka 14 dages ekstra forbrug, plus den meget tørre sommer. Dette har givet et noget højere vandforbrug i år.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Hella fremlagde herefter budgettet for 18/19. Budgettet for næste år er sat til en underdækning på kr. 464.000,-. På selve driften forventer vi et overskud på kr. 109.000,-. Afskrivning på vandværket og ledningsnettet beløber sig til kr. 573.000,-.
Bemærk at tallene her er reguleret i henhold til ændring på omkostning for aflæsning af vandure, hvor beløbet fremgik til 5.000,-, mod det forventelige tal på 25.000,- Ligeledes ændres tilskuddet fra kommunen i forbindelse med aflæsning fra et minus til et plus.

Budgettet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forsalg til behandling.

 

6. Valg af formand

Ole Toft Jensen var på valgt som formand. Han blev genvalgt af en enig forsamling.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lars Kirkedal og Allan Larsen var på valg. De blev også genvalgt.

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleanter til bestyrelsen blev Søren Henrik Vestermark og Helmer Nielsen. Ligeledes et genvalg fra sidste år.

 

9. Eventuelt

Der blev spurgt ind til udskiftning af vandure og udtrykt bekymring for den merpris, der vil være for sætte fjernaflæsningsmålere op. Bestyrelsen vil naturligvis vurdere, om og hvornår det vil være rentabelt at udskifte målere til fjernaflæsning. En umiddelbar vurdering i dag er at det ikke er rentabelt.

Her ud over blev det nævnt at vandværket har fået fornyet indvindingstilladelsen, så vi nu har tillladelse til at pumpe 100.000 m3 om året, dog max 40m3 per time, frem til 31. december 2048.

  

Ove Jessen takkede for godt ro og orden.