Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4.       Budget for det kommende år forlægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
         På valg er Flemming Sørensen og Keld Dahl

8.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.       Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte godt 20 forbrugere. Så selv om vi havde håbet at Corona blot var noget, der var engang, så har Covid-19 nok været årsag til at vi ikke var helt så stor en forsamling som tidligere.

Bestyrelsen pegede i år på Ove Jessen som dirigent. Han blev valgt af en enig forsamling.

Som det første blev generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig. Generalforsamlingen var annonceret i Løkken folkeblad den 3. november og dermed senest 14 dage før afholdelse.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ordet givet til formanden, som afgav beretning for året der er gået. Dog en lidt afkortet udgave da sidste generalforsamling jo var i juni måned. Der blev primært talt ind til vandmiljøplanen, som Hjørring kommune er blevet pålagt at udarbejde.

Du kan læse et uddrag af bestyrelsens beretningen her.

Der blev spurgt ind til om vandværket måler for indhold af PFAS. Dette har vi indtil videre ikke gjort, men det er selvfølgelig noget vi vil gøre i samme øjeblik vi bliver bedt om det. På nuværende tidspunkt er vores område ikke udpeget, som et risikoområde for PFAS stoffer. Vi vurderer det heller som sandsynligt at det bliver det. Om vi så i fremtiden skal tjekke for det, det vil tiden vise.

 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Hella. Regnskabet kan findes på hjemmesiden så snart vi har en digital udgave.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Hella fremlagde budgettet for 2021/2022. Budgettet for næste år er sat til en underdækning på kr. 431.000,-. På selve driften forventer vi et underskud på kr. 61.000,-. Som sidste år er der i budgettet ikke indregnet en indtægt for renteindtægter, da denne indtægt er meget svigende. Afskrivning på vandværket og ledningsnettet beløber sig igen i år til kr. 370.000,-.

Underskuddet på driften er primært grundet de ekstra omkostninger i forbindelse med BNBO, samt en stadig afventende opdatering af vores økonomisystem.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var i år indkommet et forslag, mest til diskussion.

Indlægget fra Henrik Debel var rettet mod det gebyr vi har for manglende fritlægning af brønd i forbindelse med aflæsning af vandmåler. Ove Jessen læste ordret indlægget op for forsamlingen, hvorefter selve gebyret blev diskuteret.

Det blev blandt andet fremhævet at forbruger for nylig havde købt sommerhuset og derfor måske ikke var vidende om at målerbrønden skulle være fritlagt. Men ud fra oplysninger fra administrationen er der i et velkomstbrev gjort opmærksom på netop dette, hvorfor det må forventes at forbrugeren var vidende om det.

Der var enighed om at det er bestyrelsen, der fastsætter gebyrer. Dog blev der for god orden stemt om, hvorvidt generalforsamlingen ville anmode bestyrelsen om at genoverveje gebyret på de kr. 1000,- plus moms for manglende fritlægning. Ved afstemningen blev der valgt ikke at anmode bestyrelsen om dette.

Bestyrelsen indrømmer dog at teksten på fakturaen kan være misvisende og vil fremover ændre teksten, så det er helt klar at gebyret er for den manglende fritlægning. Altså ikke betaling for at vi rydder op og fritlægger.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Flemming Sørensen og Keld Dahl var i år på valg. Keld Dahl ønskede ikke at genopstille. I stedet blev der foreslået Lasse Jensen som det sidste år har været suppleant.

Flemming og Lasse blev begge valgt ind i bestyrelsen 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Igen i år var vi heldige af få nye kræfter ind som suppleanter til bestyrelsen.

Morten Dybro Søndelev, som også sidste år var valgt som suppleant, blev 'genvalgt'.

Og så blev Anette Vestermark valgt som den anden suppleant.

 

9. Eventuelt

Der var ikke nogen emner, som skulle vendes under eventuelt. Så Ove Jessen takkede for god ro og orden.

 

Bestyrelsen konstituerede sig kort efter generalforsamlingen. Du kan se bestyrelsen her.