Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4.       Budget for det kommende år forlægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Flemming Sørensen og Keld Dahl

7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.       Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de 40 fremmødte forbrugere. Ove Jessen blev valgt som dirigent.

Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig i og med at den var annonceret i Løkken folkeblad 14 dage inden.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ordet givet til formanden, som afgav beretning for det forgangne år. Læs bestyrelsens beretning her.

Det var ingen spørgsmål til beretningen.

 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Hella. Regnskabet er som sidste år opstillet efter de nye regler for et selskab, der hviler i sig selv. Dette vil sige at vandværket ikke må lave over- eller underskud. Regnskabet kan findes på hjemmesiden i løbet af kort tid.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Hella fremlagde budgettet for 17/18. Budgettet for næste år er sat til en underdækning på kr. 401.000,-. På selve driften forventer vi et overskud på kr. 72.000,- samt renteindtægter på kr. 45.000,-. Afskrivning på vandværket og ledningsnettet beløber sig til kr. 518.000,-.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var i år ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Flemming Sørensen og Keld Dahl var på valg. De blev genvalgt af en enig forsamling.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleanter til bestyrelsen blev Søren Henrik Vestermark og Helmer Nielsen igen i år valgt.

 

8. Eventuelt

Under eventuelt blev der spurgt om bestyrelsen har overvejet en central behandling mod kalk i vandet. Dette har ikke været drøftet i bestyrelsen.
Ud fra en kort snak om kalk i vandet må vi konstatere at det ikke ser ud til at være et generelt problem for forbrugerne og det blev samtidig konstateret at vandet i Nr. Lyngby ikke har nær det kalk, som andre vandværker lider under.
Der kom også forslag om en rundvisning på vandværket så forbrugerne kan se det nye filteranlæg. Dette vil blive arrangeret næste år, når udendørstemperaturen er lidt højere.

 

 

Ove Jessen takkede for godt ro og orden.