Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4.       Budget for det kommende år forlægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Flemming Sørensen og Keld Dahl

7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.       Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte forbrugere. Der var i alt 26 personer til generalforsamlingen, som er en del under det antal, der de seneste år har været. Dette håber vi er grundet omstændighederne med Covid-19, som dog heldigvis er kraftigt på retur.

Hans Jørgen Krogh blev valgt som dirigent.

Som det første blev generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig. Generalforsamlingen var annonceret i Løkken folkeblad den 2. juni.

Da generalforsamlingen grundet Covid-19 og restriktioner i fohold til dette var flytte til juni måned, bad dirigenten forsamlingen om at godkende dette. Det blev godkendt at generalforsamlingen var flyttet.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ordet givet til formanden, som afgav beretning for det forgangne år. 

Der blev spurgt ind til, hvor mange forbrugere, der er tilsluttet vandværket. Det er på nuværende tidspunkt 983 forbrugere.

Du kan læse et uddrag af bestyrelsens beretningen her.

 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Hella. Regnskabet kan findes på hjemmesiden i løbet af kort tid.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Hella fremlagde budgettet for 2020/2021. Budgettet for næste år er sat til en underdækning på kr. 385.000,-. På selve driften forventer vi et overskud på kr. 15.000,- og har budgetteret med renteindtægter på kr. 0,-. Afskrivning på vandværket og ledningsnettet beløber sig til kr. 370.000,-.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag om en ændring til vedtægterne, således at bestyrelse fra næste generalforsamling konstituerer sig selv. Dermed bortfalder det direkte valg af formand på generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget og vedtægterne ændres dermed så det er de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, der fremover konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

6. Valg af formand

På valg er Allan Larsen

Allan blev genvalgt af en enig forsamling.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lars Kirkedal var på valg. Han blev genvalgt af en enig forsamling.

 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Glædeligt var der nye kræfter, som står klar som suppleanter til bestyrelsen, Morten Dybro Søndelev og Lasse Jensen blev nemlig valgt i år.

 

9. Eventuelt

 

Der blev sat lidt flere ord på den nye vandplan, som Hjørring kommune er ved at udfærdige.

I denne forbindelse blev der spurgt ind til kvaliteten af vandet i vandværket. Hertil blev svaret at der ikke er målinger ud over de tilladte værdier. Driftsleder Erik Rasmussen tilføjede at han har holdt ekstra øje med målingerne og at de værdier vi så på en enkelt boring for nogle år siden, på nuværende tidspunkt ser ud til at være faldende og vil naturligvis være noget der er fokus på.

 

Hans Jørgen Krogh takkede for godt ro og orden.