Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4.       Budget for det kommende år forlægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
         På valg er Allan Larsen og Lars Kirkedal

8.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.       Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til omkring 20 forbrugere.

Bestyrelsen pegede i år på Ove Jessen som dirigent. Han blev valgt af en enig forsamling.

Som det første blev generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig. Ove Jessen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved særskilt meddelelse til hvert medlem i forbindelse med årsafregningen i oktober. Der blev også annonceret i Løkken folkeblad, dog først den 16. november.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ordet givet til formanden, som afgav beretning for året der er gået. Du kan læse et uddrag af bestyrelsens beretningen her.

Der var igen i år interesse for kvaliteten af vores vand, hvor vi som altid heldigvis kan fortælle at vi ikke har udfordringer med kvaliteten eller farlige stoffer i vandet. Det er selvfølgelig noget vi altid følger med i og vil naturligvis altid arbejde for at sikre vores vand så godt som muligt. 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Hella. Regnskabet kan findes på hjemmesiden så snart vi har en digital udgave.
I år bærer regnskabet præg af de stigende elpriser og finansielle udfordringer på aktier. Derfor er underskuddet i år noget større end forventet. Vi håber dog at tingene retter sig i løbet af det næste år, hvor vi samtidig har reguleret priserne på vand en smule.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Hella fremlagde budgettet for 2022/2023. Budgettet for næste år er sat til en underdækning på kr. 249.000,-. På selve driften forventer vi et overskud på kr. 121.000,-. Som tidligere år er der i budgettet ikke indregnet en indtægt for renteindtægter, da denne indtægt er meget svigende. Afskrivning på vandværket og ledningsnettet beløber sig igen i år til kr. 370.000,-.

Med de nye priser forventer vi at der fortsat er økonomi til at modstå udsving i energipriser og lave de nødvendige investeringer i nyt anlæg og forebyggende beskyttelse af vores grundvand.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var i år ikke nogen indkomne forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan Larsen og Lars Kirkedal var i år på valg.

Både Allan og Lars blev genvalgt til bestyrelsen 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Morten Dybro Søndelev, som også sidste år var valgt som suppleant, blev 'genvalgt'.

Det samme gjorde Anette Vestermark, der blev genvalgt som anden suppleant.

 

9. Eventuelt

Der var ikke nogen emner, som skulle vendes under eventuelt.

Ove Jessen takkede for god ro og orden.

 

Bestyrelsen konstituerede sig kort efter generalforsamlingen. Du kan se bestyrelsen her.